Đức Thánh Cha tiếp kiến Phong trào Hướng đạo Công Giáo Italia

2014-11-09 13:24

VATICAN. Sáng ngày 8-11-2014, ĐTC đã tiếp kiến 7 ngàn tráng sinh thuộc Phong trào Hướng đạo Công Giáo Italia, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập ngành này ở Italia.

PopeFrancis-ItalianAdultScoutingAssociation-1.jpg

 
Trong bài huấn dụ, ĐTC phân tích nguyên ngữ của phong trào ”Scoutisme” là ”hướng đạo” và ngài khuyến khích các thành viên phong trào này hướng đạo trong gia đình, trong thiên nhiên và trong thành thị. Ví dụ về việc hướng đạo trong thiên nhiên, ngài nói:

”Thời đại chúng ta ngày nay không thể không chú ý đến vấn đề môi sinh, là điều sinh tử đối với sự sống còn của con người, và không thể thu hẹp vấn đề này như một vấn đề hoàn toàn chính trị mà thôi. Môi sinh học có một chiều kích luân lý liên hệ tơi mọi người, vì thế không ai được phép lơ là. Trong tư cách là môn đệ Chúa Kitô, chúng có có thêm một lý do nữa để liên kết với mọi người thiện chí trong việc bảo vệ và gìn giữ thiên nhiên, môi trường. Thực vậy, thiên nhiên là một món quà Đấng Tạo Hóa đã ủy thác vào tay chúng ta. Toàn thể thiên nhiên xung quanh cũng là điều đã được Thiên Chúa dựng nên như chúng ta, cùng với chúng ta, và trong một vận mệnh chung, hướng đến việc tìm thấy nơi Thiên Chúa sự viên mãn và cùng đích.. Sống gần gũi với thiên nhiên, như anh chị em đang làm, không những bao hàm sự tôn trọng thiên nhiên, nhưng còn dấn thân cụ thể để loại trừ những phung phí của một xã hội có xu hướng gạt bỏ những vật dùng còn dùng được và có thể tặng cho người đang cần”.

Sau cùng, ĐTC khuyến khích các tráng sinh hướng đạo Công Giáo sống giữa lòng xã hội như men làm dậy bột, đóng góp chân thành cho việc thực thi công ích và vui mừng đề nghị cho tha nhân các giá trị Tin Mừng.


PopeFrancis-ItalianAdultScoutingAssociation-2.jpg

PopeFrancis-ItalianAdultScoutingAssociation-3.jpg

PopeFrancis-ItalianAdultScoutingAssociation-3.jpg

PopeFrancis-ItalianAdultScoutingAssociation-4.jpg

PopeFrancis-ItalianAdultScoutingAssociation-5.jpg

PopeFrancis-ItalianAdultScoutingAssociation-6.jpg

PopeFrancis-ItalianAdultScoutingAssociation-7.jpg

PopeFrancis-ItalianAdultScoutingAssociation-8.jpg


 (G. Trần Đức Anh OP, RadioVaticana 06811.2014/ SD 8-11-2014)